>
لطفا برای پیدا کردن دوره مورد نظر و ثبت نام (ویا پیش ثبت نام) در آن دوره، از طریق نوار جستجو بر اساس عنوان دوره و یا از طریق طبقه بندی موضوعی دوره ها اقدام فرمائید.
برای ثبت نام آنلاین در دوره های سازمان لازم است از مرورگر Mozila Firefox استفاده نمایید.
جستجو بر اساس عنوان دوره :
طبقه بندی موضوعی دوره ها :
ردیف عنوان طبقه بندی تاریخ شروع ثبت نام پیش ثبت نام مهلت ثبت نام
1 حسابداري صنعتي 2 نام نوبت چهل و چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/30 1396/03/30
2 مديريت استراتژيك برند و برند آفريني نام نوبت نه بازرگاني و بازاريابي 1396/03/29 1396/01/13
3 اصول بازاريابي ومديريت بر بازار نام نوبت صد و هشت بازرگاني و بازاريابي 1396/03/29 1396/01/13
4 تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي نام نوبت بيست و دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/29 1396/01/13
5 اصول سرپرستي نام نوبت چهل و هشت مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/28 1396/03/28
6 مدرسه حرفه اي فروش نام نوبت شانزده بازرگاني و بازاريابي 1396/03/28 1396/01/13
7 آسيب شناسي سيستم هاي مديريت منابع انساني براساس استاندارد 34000 نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/28 1396/03/28
8 طراحي نظام جامع آموزشي در چارچوب استاندارد 29299 نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/28 1396/03/28
9 اصول حسابداري 2 نام نوبت سي و سه مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/25 1396/01/13
10 تهيه صورتهاي مالي ويادداشت هاي همراه نام نوبت بيست و نه مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/25 1396/01/13
11 مسئوليت اجتماعي سازمانها نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/03/24 1396/03/23
12 قانون كاروتامين اجتماعي نام نوبت پنجاه و سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/23 1396/03/23
13 طبقه بندي مشاغل نام نوبت سي و دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/23 1396/03/23
14 آموزش روساي دفاتر مديران نام نوبت نود و يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/22 1396/03/22
15 مكالمات تجاري به زبان انگليسي نام نوبت سي و چهار بازرگاني و بازاريابي 1396/03/21 1396/01/13
16 كارگاه تحليل رقبا نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1396/03/21 1396/01/13
17 كارگاه ارزيابي عملكرد نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/20 1396/01/13
18 رويكردهاي نوين به امنيت اطلاعات-در انگلستان نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/14 1396/01/31
19 مديريت خريدوسفارشات خارجي نام نوبت صد بازرگاني و بازاريابي 1396/03/14 1396/03/14
20 مديريت بازرگاني نام نوبت چهل و چهار بازرگاني و بازاريابي 1396/03/11 1396/01/13
21 بودجه بندي جامع نام نوبت چهل و شش مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/11 1396/01/13
22 مهارتهاي ارتباطي و رفتارسازماني نام نوبت سي و سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/10 1396/03/10
23 سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه با نرم افزار MSP نام نوبت صد و بيست و سه توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/03/09 1396/02/09
24 اصول وفنون مذاكره نام نوبت چهل و هشت بازرگاني و بازاريابي 1396/03/09 1396/01/13
25 اصول حسابداري 1 نام نوبت چهل و سه مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/08 1396/03/08
26 اصول حسابداري 1 نام نوبت چهل و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/05 1396/03/05
27 كارگاه نحوه تهيه اظهارنامه مالياتي نام نوبت سي مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/05 1396/01/13
28 حسابداري به زبان انگليسي نام نوبت شش مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/04 1396/03/04
29 مديريت تحقيق و توسعه نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/03/04 1396/03/03
30 مهندسي كيفيت نام نوبت نوزده توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/03/03 1396/03/03
31 حسابداري مديريت نام نوبت بيست و هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/03 1396/01/13
32 (IFRS)آشنايي با استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي نام نوبت يك مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/03 1396/01/13
33 مديريت كارخانه نام نوبت دوازده توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/03/02 1396/03/01
34 مالي و حسابداري براي مديران-ويژه مديران غير مالي نام نوبت هفده مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/02 1396/03/02
35 كارگاه اصول حسابداري 1و2 با نرم افزار اكسل نام نوبت هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/02 1396/03/02
36 حسابداري حقوق ودستمزد نام نوبت چهل و سه مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/02 1396/03/02
37 كارگاه تهيه صورت جريان وجه نقد نام نوبت هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/29 1396/01/13
38 كارگاه تهيه اظهارنامه ارزش افزوده و خريد وفروش فصلي نام نوبت شانزده مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/29 1396/02/29
39 صورتهاي مالي تلفيقي نام نوبت بيست و هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/28 1396/01/13
40 حسابداري پيمانكاري نام نوبت چهل مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/26 1396/02/26
41 مديريت منابع انساني براي مديران غيرمنابع انساني نام نوبت سي و سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/02/26 1396/02/26
42 بازاريابي ديجيتال نام نوبت چهار بازرگاني و بازاريابي 1396/02/26 1396/01/13
43 سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه با P6 نام نوبت پنجاه و يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/02/25 1396/02/24
44 مديريت بازاريابي نام نوبت چهارده بازرگاني و بازاريابي 1396/02/24 1396/01/13
45 بازاريابي و برندسازي صادرات نام نوبت سه بازرگاني و بازاريابي 1396/02/24 1396/01/13
46 سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه با نرم افزار MSP نام نوبت صد و بيست و دو توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/02/24 1396/02/23
47 مديريت صادرات نام نوبت دوازده بازرگاني و بازاريابي 1396/02/24 1396/01/13
48 تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي نام نوبت بيست و نه بازرگاني و بازاريابي 1396/02/24 1396/01/13
49 مديريت زنجيره تامين و لجستيك نام نوبت پنج توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/02/23 1396/02/23
50 كارگاه ثبت سفارش خارجي(ثبتارش) نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1396/02/22 1396/01/13
51 اصول حسابداري 2 نام نوبت سي و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/22 1396/01/13
52 استانداردهاي حسابداري ايران نام نوبت چهارده مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/21 1396/01/13
53 اعتبارات اسنادي نام نوبت پنجاه و يك بازرگاني و بازاريابي 1396/02/21 1396/01/13
54 مديريت پروژه نام نوبت دوازده توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/02/20 1396/02/19
55 آشنائي با استاندارد مديريت پروژه برمبناي PMBOK نام نوبت پنجاه و يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/02/19 1396/02/19
56 مديريت ارتباط با مشتري(CRM ) نام نوبت بيست بازرگاني و بازاريابي 1396/02/19 1396/01/13
57 مديريت ريسك نام نوبت سه توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/02/18 1396/02/18
58 ارزيابي عملكردكاركنان نام نوبت سي و پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/02/17 1396/02/17
59 جذب، استخدام و شايسته گزيني نام نوبت هشت مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/02/17 1396/02/17
60 مفاهيم برنامه ريزي وكنترل پروژه نام نوبت هفده مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/02/17 1396/02/16
61 HSEبازآموزي موضوعات كليدي HSEجهت مديران و كارشناسان نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/02/16 1396/02/14
62 حسابداري شركتها نام نوبت شصت و چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/14 1396/01/13
63 حسابداري صنعتي 1 نام نوبت هفتاد و سه مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/14 1396/02/14
64 كارگاه آموزشي تكنيك هاي پيش بيني اهداف فروش نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1396/02/14 1396/01/13
65 كارگاه اقناع و نفوذ نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1396/02/13 1396/01/13
66 اصول و تكنيك هاي فروش تلفني نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1396/02/13 1396/01/13
67 اصول وفنون مذاكره نام نوبت چهل و نه بازرگاني و بازاريابي 1396/02/11 1396/01/13
68 امور گمركي و ترخيص كالا نام نوبت بيست و چهار بازرگاني و بازاريابي 1396/02/11 1396/01/13
69 اصول بازاريابي ومديريت بر بازار نام نوبت صد و هفت بازرگاني و بازاريابي 1396/02/10 1396/01/13
70 اصول حسابداري 1 نام نوبت چهل و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/10 1396/02/10
71 مكاتبات تجاري به زبان انگليسي نام نوبت نود و نه بازرگاني و بازاريابي 1396/02/10 1396/01/13
72 حسابداري مالياتي نام نوبت چهل و پنج مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/08 1396/01/13
73 ايجاد انگيزش در نيروهاي فروش نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1396/02/07 1396/01/13
74 تدوين طرح كسب و كار(businessplan) نام نوبت چهار بازرگاني و بازاريابي 1396/02/07 1396/02/06
75 مالي و حسابداري براي مديران-ويژه مديران غير مالي نام نوبت شانزده مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/04 1396/02/04
76 اصول حسابداري 1 نام نوبت چهل مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/02 1396/02/02
77 مهندسي فروش وفروشهاي حضوري نام نوبت هفتاد و سه بازرگاني و بازاريابي 1396/02/02 1396/01/13
78 كارگاه نحوه تهيه اظهارنامه مالياتي نام نوبت بيست و نه مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/01 1396/01/13
79 حسابداري حقوق ودستمزد نام نوبت چهل و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/01 1396/02/01
80 تهيه صورتهاي مالي ويادداشت هاي همراه نام نوبت بيست و هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/01/31 1396/01/13
81 اصول حسابداري 1 نام نوبت سي و نه مالي، بانکي و اقتصاد 1396/01/31 1396/01/31
82 اصول حسابداري 2 نام نوبت سي و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1396/01/28 1396/01/13
83 مديريت وبهبود فرآيندهاي سازمان با تكيه بر استانداردهايAPQC نام نوبت چهار توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/01/27 1396/01/27
84 اصول حسابداري 1 نام نوبت سي و هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/01/25 1396/01/25
85 كارگاه تهيه اظهارنامه ارزش افزوده و خريد وفروش فصلي نام نوبت پانزده مالي، بانکي و اقتصاد 1396/01/25 1396/01/25