>
لطفا برای پیدا کردن دوره مورد نظر و ثبت نام (ویا پیش ثبت نام) در آن دوره، از طریق نوار جستجو بر اساس عنوان دوره و یا از طریق طبقه بندی موضوعی دوره ها اقدام فرمائید.
برای ثبت نام آنلاین در دوره های سازمان لازم است از مرورگر Mozila Firefox استفاده نمایید.
جستجو بر اساس عنوان دوره :
طبقه بندی موضوعی دوره ها :
ردیف عنوان طبقه بندی تاریخ شروع ثبت نام پیش ثبت نام مهلت ثبت نام
1 بازاريابي ديجيتال نام نوبت چهارده بازرگاني و بازاريابي 1397/11/29 1397/11/17
2 اصول وفنون مذاكره نام نوبت هفتاد بازرگاني و بازاريابي 1397/11/24 1397/11/24
3 مكاتبات تجاري به زبان انگليسي نام نوبت صد و ده بازرگاني و بازاريابي 1397/11/10 1397/11/10
4 اصول سرپرستي نام نوبت پنجاه و پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/11/07 1397/11/07
5 كارگاه آموزشي ثبت سفارش واردات كالا در سامانه جامع نام نوبت سه بازرگاني و بازاريابي 1397/11/03 1397/11/01
6 جامع مديريت واردات نام نوبت دو بازرگاني و بازاريابي 1397/10/29 1397/10/15
7 امور گمركي و ترخيص كالا نام نوبت سي و دو بازرگاني و بازاريابي 1397/10/29 1397/10/15
8 Work Shop Negotiation For Trade (international and Export) نام نوبت دو بازرگاني و بازاريابي 1397/10/27 1397/10/20
9 تحقيقات بازار نام نوبت هفده بازرگاني و بازاريابي 1397/10/22 1397/10/22
10 تفكر سيستمي با رويكرد تفكر استراتژيك نام نوبت سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/10/19 1397/10/19
11 طبقه بندي مشاغل نام نوبت سي و شش مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/10/18 1397/10/18
12 مديريت صادرات نام نوبت هجده بازرگاني و بازاريابي 1397/10/16 1397/10/16
13 بازاريابي ديجيتال نام نوبت سيزده بازرگاني و بازاريابي 1397/10/14 1397/10/12
14 مديريت منابع انساني براي مديران غيرمنابع انساني نام نوبت سي و شش مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/10/11 1397/10/11
15 مهارتهاي ارتباطي و رفتارسازماني نام نوبت چهل مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/10/11 1397/10/11
16 مديريت امور كاركنان نام نوبت ده مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/10/11 1397/10/11
17 آراستگي محيط كار (5S) نام نوبت پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/10/06 1397/10/06
18 قانون كاروتامين اجتماعي نام نوبت شصت و دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/10/06 1397/10/06
19 مهارتهاي مديريتي نام نوبت چهارده مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/10/05 1397/10/05
20 ارزيابي عملكردكاركنان نام نوبت سي و هشت مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/10/05 1397/10/05
21 فنون تدريس در سازمانها نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/10/03 1397/10/03
22 طراحي نظام جامع آموزشي در چارچوب استانداردهاي 29990 و10015 با تاكيد بر تكنيكهاي نيازسنجي آموزشي نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/10/01 1397/10/01
23 حسابداري صنعتي 1 نام نوبت هشتاد مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/29 1397/09/29
24 مديريت جامع پروژه نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1397/09/28 1397/09/27
25 آشنايي با استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي (IFRS) نام نوبت چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/28 1397/09/28
26 مديريت بازاريابي نام نوبت نوزده بازرگاني و بازاريابي 1397/09/26 1397/09/26
27 مدرسه حرفه اي فروش نام نوبت بيست و يك بازرگاني و بازاريابي 1397/09/25 1397/09/25
28 مبارزه با پولشويي نام نوبت هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/23 1397/09/23
29 تهيه صورتهاي مالي ويادداشت هاي همراه نام نوبت چهل و پنج مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/23 1397/09/23
30 اصول حسابداري 1 نام نوبت نود و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/23 1397/09/22
31 اصول وفنون مذاكره نام نوبت شصت و هشت بازرگاني و بازاريابي 1397/09/22 1397/09/22
32 حسابداري صنعتي 2 نام نوبت چهل و هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/22 1397/09/22
33 اصول بازاريابي ومديريت بر بازار نام نوبت صد و بيست و پنج بازرگاني و بازاريابي 1397/09/22 1397/09/22
34 مديريت خدمات مشتريان با تكيه بر خدمات پس از فروش نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1397/09/22 1397/09/22
35 كارگاه آموزشي ثبت سفارش واردات كالا در سامانه جامع نام نوبت دو بازرگاني و بازاريابي 1397/09/22 1397/09/10
36 مديريت عمومي نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/09/21 1397/09/21
37 مديريت تشريفات ويژه مديران و كارشناسان نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/09/17 1397/09/16
38 جذب، استخدام و شايسته گزيني نام نوبت دوازده مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/09/17 1397/09/17
39 اكسل كاربردي نام نوبت چهار توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1397/09/16 1397/09/15
40 حسابداري مالياتي نام نوبت پنجاه و چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/16 1397/09/16
41 استانداردهاي حسابداري ايران نام نوبت نوزده مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/15 1397/09/15
42 حسابداري شركتها نام نوبت هفتاد و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/15 1397/09/15
43 كارگاه تهيه صورت جريان وجه نقد نام نوبت پانزده مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/15 1397/09/15
44 حسابداري به زبان انگليسي نام نوبت ده مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/14 1397/09/14
45 مفاهيم برنامه ريزي وكنترل پروژه نام نوبت بيست و چهار توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1397/09/13 1397/09/13
46 تجزيه و تحليل صورتهاي مالي نام نوبت دو مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/13 1397/09/13
47 آموزش روساي دفاتر مديران نام نوبت نود و هشت مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/09/12 1397/09/12
48 مكاتبات تجاري به زبان انگليسي نام نوبت صد و نه بازرگاني و بازاريابي 1397/09/12 1397/09/12
49 برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني نام نوبت هفت مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/09/11 1397/09/11
50 طراحي ساختار سازماني و تئوري هاي سازمان نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/09/11 1397/09/11
51 مهندسي فروش وفروشهاي حضوري نام نوبت هشتاد و سه بازرگاني و بازاريابي 1397/09/10 1397/09/10
52 مديريت استعداد و جانشين پروري نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/09/10 1397/09/10
53 آسيب شناسي سيستم مديريت منابع انساني بر مبناي استانداردهاي نوين منابع انساني نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/09/10 1397/09/10
54 اصول سرپرستي نام نوبت پنجاه و چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/09/10 1397/09/10
55 اصول حسابداري 2 نام نوبت هفتاد و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/09 1397/09/09
56 حسابداري مديريت نام نوبت سي و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/09 1397/09/09
57 حسابرسي مالي نام نوبت چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/08 1397/09/08
58 مديريت ارتباط با مشتري(CRM ) نام نوبت بيست و نه بازرگاني و بازاريابي 1397/09/08 1397/09/08
59 نحوه تهيه صورتهاي مالي نام نوبت يك مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/08 1397/09/08
60 حسابداري ويژه بازار كار نام نوبت يك مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/08 1397/09/08
61 مالي و حسابداري براي مديران-ويژه مديران غير مالي نام نوبت سي و هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/08 1397/09/08
62 اصول حسابداري 1 نام نوبت هشتاد و نه مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/08 1397/09/08
63 اعتبارات اسنادي نام نوبت شصت و دو بازرگاني و بازاريابي 1397/09/08 1397/09/08
64 اصول حسابداري 2 نام نوبت شصت و شش مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/07 1397/09/07
65 آشنايي مقدماتي با بازار سرمايه نام نوبت يك مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/07 1397/09/07
66 صورتهاي مالي تلفيقي نام نوبت سي مالي، بانکي و اقتصاد 1397/09/07 1397/09/07
67 تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي نام نوبت سي و پنج بازرگاني و بازاريابي 1397/09/06 1397/09/06
68 توانمندسازي نيروي انساني نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/09/06 1397/09/06
69 مديريت خريدوسفارشات خارجي نام نوبت صد و يازده بازرگاني و بازاريابي 1397/09/01 1397/09/01
70 پاورپوينت پيشرفته نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1397/08/29 1397/08/29
71 حسابداري حقوق ودستمزد نام نوبت پنجاه و چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1397/08/28 1397/08/28
72 مديريت اسناد و بايگاني نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/08/28 1397/08/28
73 مديريت دارايي ها در شرايط پيچيده كسب و كار نام نوبت يك مالي، بانکي و اقتصاد 1397/08/28 1397/08/26
74 مديريت بازرگاني نام نوبت چهل و هشت بازرگاني و بازاريابي 1397/08/27 1397/08/27
75 ارزيابي عملكردكاركنان نام نوبت سي و نه مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/08/27 1397/08/27
76 مديريت برند نام نوبت چهار بازرگاني و بازاريابي 1397/08/27 1397/08/27
77 تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي نام نوبت بيست و هشت بازرگاني و بازاريابي 1397/08/26 1397/08/26
78 اصول حسابداري 1 نام نوبت نود و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1397/08/26 1397/08/26
79 مديريت زنجيره تامين و لجستيك نام نوبت نه توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1397/08/21 1397/08/28
80 اكسل كاربردي نام نوبت سه توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1397/07/30 تکميل ظرفيت 1397/08/30
81 آموزش روساي دفاتر مديران نام نوبت نود و پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/04/05 تکميل ظرفيت 1398/04/12