>
لطفا برای پیدا کردن دوره مورد نظر و ثبت نام (ویا پیش ثبت نام) در آن دوره، از طریق نوار جستجو بر اساس عنوان دوره و یا از طریق طبقه بندی موضوعی دوره ها اقدام فرمائید.
برای ثبت نام آنلاین در دوره های سازمان لازم است از مرورگر Mozila Firefox استفاده نمایید.
جستجو بر اساس عنوان دوره :
طبقه بندی موضوعی دوره ها :
ردیف عنوان طبقه بندی تاریخ شروع ثبت نام پیش ثبت نام مهلت ثبت نام
1 اصول حسابداري 2 نام نوبت سي و هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/06/30 1396/06/30
2 مديريت بازاريابي نام نوبت پانزده بازرگاني و بازاريابي 1396/06/26 1396/06/26
3 مديريت خريدوسفارشات خارجي نام نوبت صد و دو بازرگاني و بازاريابي 1396/06/26 1396/06/26
4 اصول بازاريابي ومديريت بر بازار نام نوبت صد و يازده بازرگاني و بازاريابي 1396/06/26 1396/06/26
5 كارگاه نحوه تهيه اظهارنامه مالياتي نام نوبت سي و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1396/06/24 1396/06/22
6 مديريت استراتژيك برند و برند آفريني نام نوبت ده بازرگاني و بازاريابي 1396/06/20 1396/06/20
7 اصول حسابداري 2 نام نوبت سي و هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/06/19 1396/06/19
8 كارگاه تهيه اظهارنامه ارزش افزوده و خريد وفروش فصلي نام نوبت هجده مالي، بانکي و اقتصاد 1396/06/17 1396/06/15
9 مدرسه حرفه اي فروش نام نوبت هفده بازرگاني و بازاريابي 1396/06/12 1396/06/12
10 اصول وفنون مذاكره نام نوبت پنجاه و دو بازرگاني و بازاريابي 1396/06/09 1396/06/08
11 مديريت رفاه كاركنان نام نوبت چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/06/09 1396/06/09
12 مديريت امور كاركنان نام نوبت هشت مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/06/09 1396/06/09
13 مهندسي كيفيت نام نوبت بيست توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/06/08 1396/06/07
14 تفكر سيستمي با رويكرد تفكر استراتژيك نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/06/08 1396/06/08
15 كارگاه اصول حسابداري 1و2 با نرم افزار اكسل نام نوبت هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/06/07 1396/06/07
16 برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني نام نوبت شش مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/06/07 1396/06/07
17 اصول حسابداري 1 نام نوبت پنجاه مالي، بانکي و اقتصاد 1396/06/06 1396/06/06
18 صورتهاي مالي تلفيقي نام نوبت بيست و هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/06/06 1396/06/06
19 حسابداري پيمانكاري نام نوبت چهل و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1396/06/05 1396/06/05
20 مديريت بازرگاني نام نوبت چهل و پنج بازرگاني و بازاريابي - 1396/05/05
21 حسابداري حقوق ودستمزد نام نوبت چهل و پنج مالي، بانکي و اقتصاد 1396/06/02 1396/06/02
22 استانداردهاي حسابداري ايران نام نوبت پانزده مالي، بانکي و اقتصاد 1396/06/02 1396/06/02
23 حسابداري به زبان انگليسي نام نوبت هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/06/01 1396/06/01
24 مكاتبات تجاري به زبان انگليسي نام نوبت صد بازرگاني و بازاريابي 1396/06/01 1396/05/01
25 تور آموزشي چالش رهبري نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان - 1396/05/25
26 سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه با نرم افزار MSP نام نوبت صد و بيست و پنج توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/06/01 1396/06/01
27 اصول وفنون مذاكره نام نوبت پنجاه و يك بازرگاني و بازاريابي 1396/05/28 1396/05/26
28 بودجه بندي جامع نام نوبت چهل و هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/05/26 1396/05/26
29 مديريت تحقيق و توسعه نام نوبت دو توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/05/26 1396/05/25
30 اعتبارات اسنادي نام نوبت پنجاه و سه بازرگاني و بازاريابي 1396/05/26 1396/05/25
31 (IFRS)آشنايي با استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي نام نوبت دو مالي، بانکي و اقتصاد 1396/05/23 1396/05/23
32 كارگاه تهيه صورت جريان وجه نقد نام نوبت نه مالي، بانکي و اقتصاد 1396/05/20 1396/05/18
33 حسابداري صنعتي 2 نام نوبت چهل و پنج مالي، بانکي و اقتصاد 1396/05/19 1396/05/19
34 حسابداري مديريت نام نوبت بيست و نه مالي، بانکي و اقتصاد 1396/05/18 1396/05/18
35 5Sآراستگي محيط كار نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/05/18 1396/05/18
36 مالي و حسابداري براي مديران-ويژه مديران غير مالي نام نوبت نوزده مالي، بانکي و اقتصاد 1396/05/17 1396/05/17
37 سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه با نرم افزار MSP نام نوبت صد و بيست و چهار توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/05/17 1396/05/17
38 مديريت پروژه نام نوبت سيزده توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/05/17 1396/05/17
39 نگهداشت و جبران خدمت نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/05/17 1396/05/17
40 مديريت كارخانه نام نوبت سيزده توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/05/17 1396/05/17
41 حسابداري صنعتي 1 نام نوبت هفتاد و چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1396/05/16 1396/05/16
42 اصول بازاريابي ومديريت بر بازار نام نوبت صد و ده بازرگاني و بازاريابي 1396/05/16 1396/05/16
43 آشنائي با استاندارد مديريت پروژه برمبناي PMBOK نام نوبت پنجاه و دو توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/05/14 1396/05/12
44 حسابداري مالياتي نام نوبت چهل و شش مالي، بانکي و اقتصاد 1396/05/13 1396/05/13
45 حسابداري شركتها نام نوبت شصت و پنج مالي، بانکي و اقتصاد 1396/05/13 1396/05/13
46 تهيه صورتهاي مالي ويادداشت هاي همراه نام نوبت سي و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1396/05/11 1396/05/11
47 اصول و تكنيك هاي فروش تلفني نام نوبت دو بازرگاني و بازاريابي 1396/05/11 1396/05/11
48 سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه با P6 نام نوبت پنجاه و دو توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/05/10 1396/05/09
49 مديريت ريسك نام نوبت چهار توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/05/09 1396/05/09
50 اصول حسابداري 2 نام نوبت سي و شش مالي، بانکي و اقتصاد 1396/05/06 1396/05/06
51 اصول حسابداري 1 نام نوبت چهل و هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/05/05 1396/05/05
52 بازاريابي ديجيتال نام نوبت پنج بازرگاني و بازاريابي - 1396/05/04
53 مديريت ارتباط با مشتري(CRM ) نام نوبت بيست و يك بازرگاني و بازاريابي 1396/05/03 1396/05/03
54 اصول حسابداري 1 نام نوبت چهل و هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/05/01 1396/05/01
55 مديريت خريدوسفارشات خارجي نام نوبت صد و يك بازرگاني و بازاريابي 1396/05/01 1396/05/01
56 مفاهيم برنامه ريزي وكنترل پروژه نام نوبت نوزده مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/05/01 1396/05/01
57 حسابداري مالياتي نام نوبت چهل و هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/04/27 1396/04/27
58 مالي و حسابداري براي مديران-ويژه مديران غير مالي نام نوبت هجده مالي، بانکي و اقتصاد 1396/04/26 1396/04/26
59 مديريت صادرات نام نوبت سيزده بازرگاني و بازاريابي 1396/04/25 1396/04/25
60 مديريت وبهبود فرآيندهاي سازمان با تكيه بر استانداردهايAPQC نام نوبت پنج توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/04/25 1396/04/24
61 اعتبارات اسنادي نام نوبت پنجاه و دو بازرگاني و بازاريابي 1396/04/25 1396/04/25
62 مديريت زنجيره تامين و لجستيك نام نوبت شش توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/04/24 1396/04/24
63 كارگاه نحوه تهيه اظهارنامه مالياتي نام نوبت سي و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1396/04/23 1396/04/21
64 اصول بازاريابي ومديريت بر بازار نام نوبت صد و نه بازرگاني و بازاريابي 1396/04/22 1396/04/22
65 حسابداري حقوق ودستمزد نام نوبت چهل و چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1396/04/20 1396/04/20
66 امور گمركي و ترخيص كالا نام نوبت بيست و پنج بازرگاني و بازاريابي 1396/04/19 1396/04/19
67 اصول حسابداري 1 نام نوبت پنجاه و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1396/04/18 1396/04/18
68 اصول حسابداري 1 نام نوبت چهل و شش مالي، بانکي و اقتصاد 1396/04/16 1396/04/16
69 كارگاه تهيه اظهارنامه ارزش افزوده و خريد وفروش فصلي نام نوبت هفده مالي، بانکي و اقتصاد 1396/04/16 1396/04/14
70 comfar مقدماتي و پيشرفته نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/04/15 1396/04/14
71 تدوين طرح كسب و كار(businessplan) نام نوبت پنج بازرگاني و بازاريابي 1396/04/15 1396/04/14
72 IPEكارگاه ارزشيابي مشاغل براساس مدل نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/04/15 1396/04/15
73 مهارتهاي مديريتي نام نوبت دوازده مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/04/14 1396/06/01
74 تهيه صورتهاي مالي ويادداشت هاي همراه نام نوبت سي مالي، بانکي و اقتصاد 1396/04/12 1396/04/12
75 سبدمهارتهاي فردي نام نوبت يازده مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/04/12 1396/04/12
76 اصول وفنون مذاكره نام نوبت پنجاه بازرگاني و بازاريابي 1396/04/11 1396/04/10
77 اصول حسابداري 1 نام نوبت چهل و پنج مالي، بانکي و اقتصاد 1396/04/08 1396/04/08
78 مهندسي فروش وفروشهاي حضوري نام نوبت هفتاد و چهار بازرگاني و بازاريابي 1396/04/03 1396/04/03
79 صورتهاي مالي تلفيقي نام نوبت بيست و هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/04/01 1396/04/01
80 مهندسي كيفيت نام نوبت نوزده توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/03/31 1396/03/30
81 حسابداري صنعتي 2 نام نوبت چهل و چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/30 1396/03/30
82 اصول بازاريابي ومديريت بر بازار نام نوبت صد و هشت بازرگاني و بازاريابي 1396/03/29 1396/03/29
83 مديريت بازاريابي نام نوبت چهارده بازرگاني و بازاريابي 1396/03/29 1396/03/29
84 مديريت استراتژيك برند و برند آفريني نام نوبت نه بازرگاني و بازاريابي 1396/03/29 1396/03/29
85 تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي نام نوبت بيست و دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/29 1396/03/29
86 مفاهيم برنامه ريزي وكنترل پروژه نام نوبت هفده مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/28 1396/03/27
87 اصول حسابداري 2 نام نوبت سي و نه مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/28 1396/03/28
88 اصول سرپرستي نام نوبت چهل و هشت مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/28 1396/03/28
89 طراحي نظام جامع آموزشي در چارچوب استاندارد 29299 نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/28 1396/03/28
90 آسيب شناسي سيستم هاي مديريت منابع انساني براساس استاندارد 34000 نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/28 1396/03/28
91 مدرسه حرفه اي فروش نام نوبت شانزده بازرگاني و بازاريابي 1396/03/28 1396/03/28
92 تهيه صورتهاي مالي ويادداشت هاي همراه نام نوبت سي و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/26 1396/03/26
93 اصول حسابداري 2 نام نوبت سي و پنج مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/25 1396/03/25
94 بودجه بندي جامع نام نوبت چهل و شش مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/25 1396/03/25
95 اصول حسابداري 2 نام نوبت سي و سه مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/25 1396/03/25
96 تهيه صورتهاي مالي ويادداشت هاي همراه نام نوبت بيست و نه مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/25 1396/03/25
97 حسابداري به زبان انگليسي نام نوبت شش مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/25 1396/03/25
98 كارگاه اصول حسابداري 1و2 با نرم افزار اكسل نام نوبت هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/23 1396/03/23
99 قانون كاروتامين اجتماعي نام نوبت پنجاه و سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/23 1396/03/23
100 طبقه بندي مشاغل نام نوبت سي و دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/23 1396/03/23
101 مديريت كارخانه نام نوبت دوازده توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/03/23 1396/03/22
102 آموزش روساي دفاتر مديران نام نوبت نود و يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/22 1396/03/22
103 مديريت ريسك نام نوبت سه توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/03/22 1396/03/07
104 سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه با P6 نام نوبت پنجاه و يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/03/22 1396/03/21
105 مديريت خريدوسفارشات خارجي نام نوبت صد بازرگاني و بازاريابي 1396/03/21 1396/03/21
106 مسئوليت اجتماعي سازمانها نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/03/21 1396/03/20
107 مديريت بازرگاني نام نوبت چهل و چهار بازرگاني و بازاريابي - 1396/03/25
108 مكالمات تجاري به زبان انگليسي نام نوبت سي و چهار بازرگاني و بازاريابي 1396/03/21 1396/03/21
109 كارگاه تحليل رقبا نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1396/03/21 1396/03/21
110 مديريت زنجيره تامين و لجستيك نام نوبت پنج توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/03/20 1396/03/20
111 ايجاد انگيزش در نيروهاي فروش نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1396/03/20 1396/03/20
112 كارگاه ارزيابي عملكرد نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/20 1396/03/20
113 آشنايي با مفاهيم مديريت مالي و سرمايه گذاري نام نوبت يك مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/18 1396/03/18
114 استانداردهاي حسابداري ايران نام نوبت چهارده مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/18 1396/03/18
115 (IFRS)آشنايي با استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي نام نوبت يك مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/17 1396/03/17
116 حسابداري شركتها نام نوبت شصت و چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1396/03/11 1396/03/11
117 مهارتهاي ارتباطي و رفتارسازماني نام نوبت سي و سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1396/03/10 1396/03/10
118 مديريت پروژه نام نوبت دوازده توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/03/10 1396/03/09
119 سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه با نرم افزار MSP نام نوبت صد و بيست و سه توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1396/03/09 1396/03/08
120 مكاتبات تجاري به زبان انگليسي نام نوبت نود و هشت بازرگاني و بازاريابي 1396/03/04 1396/03/04
121 حسابداري صنعتي 1 نام نوبت هفتاد و سه مالي، بانکي و اقتصاد 1396/02/21 1396/03/04
122 كارگاه اقناع و نفوذ نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1396/02/13 1396/03/31