>
لطفا برای پیدا کردن دوره مورد نظر و ثبت نام (ویا پیش ثبت نام) در آن دوره، از طریق نوار جستجو بر اساس عنوان دوره و یا از طریق طبقه بندی موضوعی دوره ها اقدام فرمائید.
برای ثبت نام آنلاین در دوره های سازمان لازم است از مرورگر Mozila Firefox استفاده نمایید.
جستجو بر اساس عنوان دوره :
طبقه بندی موضوعی دوره ها :
ردیف عنوان طبقه بندی تاریخ شروع ثبت نام پیش ثبت نام مهلت ثبت نام
1 جامع بهينه سازي موتورهاي جستجو(سئو سايت) نام نوبت سه بازرگاني و بازاريابي 1400/09/28 1400/09/21
2 مجازي اصول سرپرستي نام نوبت چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/09/10 1400/09/10
3 مهارتهاي ارتباطي و رفتارسازماني نام نوبت چهل و شش مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/09/07 1400/09/07
4 مديريت امور كاركنان نام نوبت شانزده مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/08/18 1400/08/18
5 مهارتهاي مديريتي نام نوبت بيست و پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/07/28 1400/07/28
6 مديريت فرهنگ سازماني (مديريت منابع انساني در نقش معمار فرهنگ سازماني) نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/07/28 1400/07/28
7 سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران نام نوبت هفت مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/07/28 1400/07/28
8 صورتهاي مالي تلفيقي نام نوبت سي و هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1400/07/27 1400/07/27
9 مديريت تكنولوژي نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/07/22 1400/07/22
10 برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني نام نوبت ده مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/07/21 1400/07/21
11 مهارتهاي رهبري نام نوبت پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/07/20 1400/07/20
12 مجازي حل خلاق مساله نام نوبت سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/07/17 1400/07/17
13 مجازي مديريت روابط عمومي نام نوبت سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/07/11 1400/07/11
14 دوره آسيب شناسي سيستم هاي مديريت منابع انساني (برمبناي استاندارد 30400 و مدل 34000) نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/30 1400/06/30
15 مهندسي فروش وفروشهاي حضوري نام نوبت نود و شش بازرگاني و بازاريابي 1400/06/28 1400/06/28
16 تربيت رئيس حسابداري نام نوبت سه مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/28 1400/06/28
17 مهارت ارتباط و مذاكره در نمايشگاه هاي بازرگاني نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/26 1400/06/26
18 آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي نام نوبت چهل و شش بازرگاني و بازاريابي 1400/06/25 1400/06/25
19 آموزش ترجمه همزمان نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/25 1400/06/25
20 مديريت آموزش نام نوبت چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/24 1400/06/24
21 كارگاه مربي گري براي مديران نام نوبت چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/23 1400/06/23
22 مجازي طبقه بندي مشاغل نام نوبت سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/23 1400/06/23
23 آيين نگارش مكاتبات اداري نام نوبت سي و چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/22 1400/08/17
24 قراردادهاي بين الملل به زبان انگليسي(اصطلاحات حقوقي و بازرگاني) نام نوبت دو زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/22 1400/06/31
25 مديريت جامع بازرگاني به زبان انگليسي نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/22 1400/06/22
26 كارگاه برنامه بازاريابي- Marketing Plan نام نوبت هفت بازرگاني و بازاريابي 1400/06/22 1400/06/22
27 مدرسه حرفه اي فروش نام نوبت پنج بازرگاني و بازاريابي 1400/06/21 1400/06/21
28 رهبري و مديريت در انقلاب صنعتي 4 نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/21 1400/07/18
29 مديريت بازاريابي در انقلاب صنعتي 4 نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1400/06/20 1400/07/17
30 حسابداري مالياتي نام نوبت هفتاد و سه مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/19 1400/06/19
31 مديريت زنجيره تامين به زبان انگليسي نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/19 1400/06/19
32 مديريت مالي به زبان انگليسي نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/19 1400/06/31
33 حسابداري صنعتي 2 نام نوبت پنجاه مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/18 1400/06/18
34 اصطلاحات و لغات كاربردي انگليسي در بازار سرمايه نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/18 1400/06/18
35 IMBA نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1400/06/18 1400/06/18
36 T.T.C Business نام نوبت دو زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/18 1400/06/31
37 بازاريابي ديجيتال نام نوبت سي و دو بازرگاني و بازاريابي 1400/06/18 1400/06/13
38 مديريت كارخانه نام نوبت بيست و سه توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/06/18 1400/06/18
39 كارگاه تهيه صورت جريان وجه نقد نام نوبت بيست و سه مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/17 1400/06/17
40 مديريت بازاريابي صنعتي(B2B Marketing) نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1400/06/17 1400/06/17
41 زنجيره تأمين در انقلاب صنعتي 4 نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/06/17 1400/07/14
42 تجزيه و تحليل صورت هاي مالي با رويكرد مديريت مالي نام نوبت هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/16 1400/06/16
43 طبقه بندي مشاغل نام نوبت چهل و چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/15 1400/06/15
44 مجازي سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/15 1400/06/15
45 مجازي حسابداري مالي ويژه مديران غير مالي نام نوبت پنج مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/15 1400/06/15
46 قانون كاروتامين اجتماعي نام نوبت هفتاد و هفت مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/15 1400/06/15
47 بازاريابي و تبليغات به زبان انگليسي نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/14 1400/06/31
48 مديريت منابع انساني در انقلاب صنعتي 4 نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/14 1400/06/14
49 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد و پنجاه و نه مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/13 1400/06/20
50 انقلاب صنعتي 4 نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/13 1400/07/10
51 مجازي جذب و استخدام و شايسته گزيني نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/13 1400/06/13
52 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد و شصت و چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/12 1400/06/12
53 حسابداري صنعتي 1 نام نوبت نود مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/11 1400/06/11
54 زبان انگليسي حسابداري (ميانه) نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/11 1400/07/01
55 مهارتهاي پيشرفته انگليسي براي مديران (Meeting/Presentation) نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/11 1400/06/11
56 بازاريابي محتوايي نام نوبت هفت بازرگاني و بازاريابي 1400/06/11 1400/05/26
57 تدوين طرح كسب و كار(Business Plan) نام نوبت بيست و سه بازرگاني و بازاريابي 1400/06/11 1400/06/11
58 مبارزه با پولشويي نام نوبت بيست مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/10 1400/06/10
59 مهارتهاي مديريتي نام نوبت بيست و چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/09 1400/06/09
60 کارگاه ارائه بازخوردهاي اثربخش نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/09 1400/06/09
61 آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي نام نوبت سي و هشت بازرگاني و بازاريابي 1400/06/08 1400/06/08
62 كارگاه طراحي مدل كسب و كار نام نوبت شش بازرگاني و بازاريابي 1400/06/08 1400/06/08
63 كارگاه طراحي مدل كسب و كار نام نوبت هفت بازرگاني و بازاريابي 1400/06/08 1400/06/08
64 سيتسم هاي حقوق و دستمزد منابع انساني نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/07 1400/06/07
65 P6 مجازي سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزار نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/06/07 1400/06/07
66 زبان انگليسي حسابداري (مقدماتي) نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/07 1400/06/15
67 مديريت و برنامه ريزي هولدينگ (ازاستراتژي تا ساختار) نام نوبت چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/06 1400/06/04
68 (روشهاي تامين مالي در شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي (در ايران نام نوبت يك مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/06 1400/06/06
69 حسابداري شركتها نام نوبت هشتاد و شش مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/05 1400/06/05
70 خريد و سفارشات خارجي به زبان انگليسي نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/05 1400/06/05
71 مجازي حسابداري 1 نام نوبت يك مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/05 1400/06/05
72 مديريت فرآيند صادرات و واردات به زبان انگليسي نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/05 1400/06/31
73 تهيه صورتهاي مالي ويادداشت هاي همراه نام نوبت شصت و سه مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/05 1400/06/05
74 مكاتبات تجاري به زبان انگليسي نام نوبت صد و بيست زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/06/04 1400/06/12
75 هوشمندسازي كسب و كار با نرم افزار POWER BI نام نوبت چهار توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/06/04 1400/06/04
76 مجازي تدوين طرح كسب و كار (Business Plan) نام نوبت شش بازرگاني و بازاريابي 1400/06/04 1400/06/04
77 پياده سازي هوش تجاري و داشبوردهاي مديريتي در اكسل نام نوبت هفت توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/06/04 1400/06/04
78 اصول حسابداري 2 نام نوبت صد و سي و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/04 1400/06/04
79 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد و شصت و سه مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/04 1400/06/04
80 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد و شصت مالي، بانکي و اقتصاد 1400/06/04 1400/06/04
81 مديريت كار تيمي نام نوبت پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/03 1400/06/03
82 استراتژي كسب و كار نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/06/03 1400/06/03
83 آئين دادرسي هيات هاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار و ديوان عدالت اداري نام نوبت شش مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/03 1400/07/07
84 لينكدين در كسب و كار نام نوبت هشت بازرگاني و بازاريابي 1400/06/03 1400/06/01
85 اكسل كاربردي نام نوبت بيست و چهار توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/06/03 1400/06/03
86 اصول وفنون مذاكره نام نوبت نود و يك بازرگاني و بازاريابي 1400/06/02 1400/05/31
87 مجازي مديريت زنجيره تآمين نام نوبت دو توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/06/02 1400/06/02
88 ارزيابي و مديريت و عملكرد كاركنان نام نوبت سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/01 1400/06/01
89 مديريت صادرات نام نوبت بيست و هفت بازرگاني و بازاريابي 1400/05/31 1400/05/30
90 كارگاه مقاله نويسي ISI نام نوبت دو زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/05/29 1400/05/31
91 مهارت مذاكره به زبان انگليسي (پيشرفته) نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/05/26 1400/05/26
92 بودجه بندي جامع نام نوبت شصت مالي، بانکي و اقتصاد 1400/05/25 1400/05/25
93 مديريت بهره وري نام نوبت پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/05/25 1400/05/25
94 اصول بازاريابي ومديريت بر بازار نام نوبت صد و چهل بازرگاني و بازاريابي 1400/05/25 1400/05/25
95 آشنائي با استاندارد مديريت پروژه برمبناي PMBOK نام نوبت شصت و پنج توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/05/24 1400/05/24
96 مجازي قانون كار و تامين اجتماعي نام نوبت سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/05/24 1400/05/24
97 مديريت اسناد و بايگاني نام نوبت چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/05/24 1400/05/24
98 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد و شصت و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1400/05/24 1400/05/24
99 مديريت استراتژيك حرفه اي نام نوبت هفده مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/05/23 1400/06/06
100 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد و شصت و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1400/05/22 1400/05/22
101 اصول حسابداري 2 نام نوبت صد و بيست و نه مالي، بانکي و اقتصاد 1400/05/22 1400/05/22
102 اصول حسابداري 2 نام نوبت صد و سي و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1400/05/21 1400/05/21
103 تحقيقات بازار- مقدماتي نام نوبت دو بازرگاني و بازاريابي 1400/05/21 1400/05/20
104 بازرگاني مقدماتي نام نوبت دو بازرگاني و بازاريابي 1400/05/21 1400/05/20
105 آموزشي ثبت سفارش واردات كالا در سامانه جامع نام نوبت چهارده بازرگاني و بازاريابي 1400/05/21 1400/05/20
106 ارزش گذاري استارت آپ ها نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1400/05/20 1400/05/23
107 آشنايي با نرم افزار حسابداري نام نوبت يك مالي، بانکي و اقتصاد 1400/05/20 1400/05/20
108 حسابداري مديريت نام نوبت سي و شش مالي، بانکي و اقتصاد 1400/05/19 1400/05/19
109 كاربرد اكسل در حسابداري و امور مالي نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/05/19 1400/05/19
110 مجازي اكسل كاربردي نام نوبت شش توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/05/19 1400/05/19
111 مجازي مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه نام نوبت چهار توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/05/19 1400/05/19
112 مديريت امور كاركنان نام نوبت هفده مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/05/19 1400/05/19
113 سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه با نرم افزار MSP نام نوبت صد و چهل و چهار توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/05/19 1400/05/19
114 مهندسي فروش وفروشهاي حضوري نام نوبت نود و هفت بازرگاني و بازاريابي 1400/05/19 تکميل ظرفيت 1400/05/19
115 مديريت اجرايي نام نوبت صد و چهل و چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/05/18 1400/05/18
116 مصاحبه ورودي IMBA نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1400/05/18 1400/05/30
117 حسابداري و مديريت مالي ويژه مديران غيرمالي نام نوبت يك مالي، بانکي و اقتصاد 1400/05/18 1400/05/18
118 مجازي مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماني نام نوبت سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/05/18 1400/05/18
119 مديريت ارتباط با مشتري(CRM ) نام نوبت سي و هشت بازرگاني و بازاريابي 1400/05/17 1400/05/17
120 مجازي حسابداري حقوق و دستمزد نام نوبت دو مالي، بانکي و اقتصاد 1400/05/17 1400/05/17
121 جذب، استخدام و شايسته گزيني نام نوبت بيست مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/05/17 1400/05/17
122 كارگاه نحوه تهيه اظهارنامه مالياتي نام نوبت چهل و نه مالي، بانکي و اقتصاد 1400/05/16 1400/05/16
123 اكسل پيشرفته نام نوبت پنج توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/05/15 1400/05/15
124 ISO9001:2015 تشريح الزامات و مميزي داخلي استاندارد سيستم مديريت كيفيت نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/05/15 1400/05/15
125 كارگاه تهيه اظهارنامه ارزش افزوده و خريد وفروش فصلي نام نوبت چهل و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1400/05/15 1400/05/15
126 اصول سرپرستي نام نوبت شصت و سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/05/12 تکميل ظرفيت 1400/05/13
127 بازرگاني پيشرفته نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1400/04/31 1400/05/30