>
لطفا برای پیدا کردن دوره مورد نظر و ثبت نام (ویا پیش ثبت نام) در آن دوره، از طریق نوار جستجو بر اساس عنوان دوره و یا از طریق طبقه بندی موضوعی دوره ها اقدام فرمائید.
برای ثبت نام آنلاین در دوره های سازمان لازم است از مرورگر Mozila Firefox استفاده نمایید.
جستجو بر اساس عنوان دوره :
طبقه بندی موضوعی دوره ها :
ردیف عنوان طبقه بندی تاریخ شروع ثبت نام پیش ثبت نام مهلت ثبت نام
1 سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران نام نوبت هفت مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/07/29 1400/07/29
2 مهارتهاي مديريتي نام نوبت بيست و پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/07/28 1400/07/28
3 مديريت فرهنگ سازماني (مديريت منابع انساني در نقش معمار فرهنگ سازماني) نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/07/28 1400/07/28
4 برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني نام نوبت ده مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/07/21 1400/07/21
5 مهارتهاي رهبري نام نوبت پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/07/20 1400/07/20
6 دوره آسيب شناسي سيستم هاي مديريت منابع انساني (برمبناي استاندارد 30400 و مدل 34000) نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/30 1400/06/30
7 مديريت آموزش نام نوبت چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/24 1400/06/24
8 كارگاه مربي گري براي مديران نام نوبت چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/23 1400/06/23
9 آيين نگارش مكاتبات اداري نام نوبت سي و چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/22 1400/08/17
10 مهارتهاي ارتباطي و رفتارسازماني نام نوبت چهل و شش مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/21 1400/06/21
11 طبقه بندي مشاغل نام نوبت چهل و چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/15 1400/06/15
12 کارگاه ارائه بازخوردهاي اثربخش نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/09 1400/06/01
13 مديريت كار تيمي نام نوبت پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/03 1400/06/03
14 آئين دادرسي هيات هاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار و ديوان عدالت اداري نام نوبت شش مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/03 1400/07/07
15 ارزيابي و مديريت و عملكرد كاركنان نام نوبت سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/06/01 1400/06/01
16 مديريت اسناد و بايگاني نام نوبت چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/05/24 1400/05/24
17 جذب، استخدام و شايسته گزيني نام نوبت بيست مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/05/17 1400/05/17
18 اصول سرپرستي نام نوبت شصت و سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/05/13 1400/05/13
19 سيتسم هاي حقوق و دستمزد منابع انساني نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/05/03 1400/05/03
20 مديريت رفاه كاركنان نام نوبت نه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/04/20 1400/04/20
21 مهارتهاي ارتباطي و رفتارسازماني نام نوبت چهل و پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/04/15 1400/04/15
22 مديريت امور كاركنان نام نوبت هفده مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/04/15 1400/04/15
23 مديريت روابط عمومي نام نوبت پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/04/13 1400/04/13
24 تفكر سيستمي با رويكرد تفكر استراتژيك نام نوبت هفت مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/04/02 1400/04/02
25 اصول سرپرستي نام نوبت شصت و دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/31 1400/03/24
26 مجازي حسابداري مالي ويژه مديران غير مالي نام نوبت چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1400/03/31 1400/03/31
27 قانون كاروتامين اجتماعي نام نوبت هفتاد و شش مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/31 1400/03/31
28 بازاريابي ديجيتال نام نوبت سي و يك بازرگاني و بازاريابي 1400/03/30 1400/02/31
29 مديريت جامع بازرگاني به زبان انگليسي نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/03/29 1400/04/31
30 مهارتهاي مديريتي نام نوبت بيست و چهار مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/27 1400/03/27
31 IELTS نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/03/27 1400/03/31
32 آموزش ترجمه همزمان نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/03/27 1400/03/31
33 برند سازي شخصي نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/27 1400/03/27
34 تصميم گيري و تكنيك هاي حل مساله در مديريت نام نوبت سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/26 1400/03/26
35 مديريت كارخانه نام نوبت بيست و دو توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/03/25 1400/03/25
36 Pre IELTS- سطح 3 نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/03/25 1400/03/31
37 حرفه اي مصاحبه كنيد نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/25 1400/03/25
38 جذب، استخدام و شايسته گزيني نام نوبت نوزده مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/25 1400/03/25
39 مديريت امور كاركنان نام نوبت شانزده مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/25 1400/03/25
40 طبقه بندي مشاغل نام نوبت چهل و سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/24 1400/03/24
41 Pre IELTS -سطح 4 نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/03/24 1400/03/26
42 نگهداشت و جبران خدمت نام نوبت پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/24 1400/03/24
43 اصول بازاريابي ومديريت بر بازار نام نوبت صد و سي و هشت بازرگاني و بازاريابي 1400/03/24 1400/03/24
44 سبدمهارتهاي فردي نام نوبت شانزده مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/24 1400/03/24
45 مجازي اينكوترمز نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1400/03/23 1400/03/16
46 ارزيابي و مديريت و عملكرد كاركنان نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/22 1400/03/22
47 حسابداري صنعتي 2 نام نوبت پنجاه مالي، بانکي و اقتصاد 1400/03/21 1400/03/21
48 كارگاه مقاله نويسي ISI نام نوبت دو زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/03/21 1400/03/21
49 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد و پنجاه و شش مالي، بانکي و اقتصاد 1400/03/21 1400/03/21
50 لينكدين در كسب و كار نام نوبت شش بازرگاني و بازاريابي 1400/03/20 1400/03/18
51 ISO14001:2015 تشريح الزامات و مميزي استاندارد سيستم مديريت زيست محيطي نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/03/20 1400/03/20
52 زبان انگليسي حسابداري (ميانه) نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/03/20 1400/03/20
53 سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران نام نوبت شش مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/19 1400/03/19
54 مديريت منابع انساني براي مديران غيرمنابع انساني نام نوبت چهل و دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/18 1400/03/18
55 بازاريابي و تبليغات به زبان انگليسي نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/03/18 1400/03/18
56 مديريت توليدوعمليات نام نوبت پنج توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/03/18 1400/03/18
57 تربيت مديرمالي نام نوبت دو مالي، بانکي و اقتصاد 1400/03/17 1400/03/17
58 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد و پنجاه و پنج مالي، بانکي و اقتصاد 1400/03/13 1400/03/13
59 مهارتهاي پيشرفته انگليسي براي مديران (Emailing/Telephoning/Socializing) نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/03/13 1400/03/13
60 بازاريابي محتوايي نام نوبت شش بازرگاني و بازاريابي 1400/03/13 1400/03/12
61 مجازي مديريت عمومي نام نوبت سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/03/12 1400/03/12
62 مديريت در عصر انقلاب صنعتي با محوريت صنعت نفت، گاز و پتروشيمي نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/03/12 1400/03/12
63 زبان انگليسي حسابداري (مقدماتي) نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/03/11 1400/03/11
64 سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه با P6 نام نوبت شصت و سه توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/03/10 1400/03/10
65 مديريت زنجيره تامين و لجستيك نام نوبت هفده توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/03/10 1400/03/10
66 جامع بهينه سازي موتورهاي جستجو(سئو سايت) نام نوبت دو بازرگاني و بازاريابي 1400/03/09 1400/03/08
67 حسابرسي داخلي نام نوبت دو مالي، بانکي و اقتصاد 1400/03/07 1400/03/07
68 مهارت ارتباط و مذاكره در نمايشگاه هاي بازرگاني نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/03/07 1400/03/07
69 جامع تحليل تكنيكال نام نوبت دو مالي، بانکي و اقتصاد 1400/03/07 1400/03/07
70 حسابداري صنعتي 1 نام نوبت هشتاد و نه مالي، بانکي و اقتصاد 1400/03/06 1400/03/06
71 مديريت نوآوري نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/03/06 1400/03/06
72 هوشمندسازي كسب و كار با نرم افزار POWER BI نام نوبت سه توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/03/06 1400/03/05
73 تدوين طرح كسب و كار(Business Plan) نام نوبت بيست و دو بازرگاني و بازاريابي 1400/03/06 1400/03/06
74 كارگاه برنامه بازاريابي- Marketing Plan نام نوبت شش بازرگاني و بازاريابي 1400/03/06 1400/03/06
75 جامع مدرسه حرفه اي فروش نام نوبت چهار بازرگاني و بازاريابي 1400/03/06 1400/03/06
76 بازاريابي ديجيتال نام نوبت سي بازرگاني و بازاريابي 1400/03/06 1400/03/05
77 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد و پنجاه و چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1400/03/06 1400/03/06
78 مديريت در عصر انقلاب صنعتي با محوريت صنعت لوازم خانگي نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/03/05 1400/03/04
79 مهندسي فروش وفروشهاي حضوري نام نوبت نود و چهار بازرگاني و بازاريابي 1400/03/04 1400/03/04
80 مفاهيم برنامه ريزي وكنترل پروژه نام نوبت سي و پنج توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/03/04 1400/03/04
81 مجازي آشنايي با بلاكچين و ارزهاي ديجيتال نام نوبت دو مالي، بانکي و اقتصاد 1400/03/03 1400/03/03
82 مجازي آشنايي با فين تك و تاثير فناوري برخدمات مالي نام نوبت دو مالي، بانکي و اقتصاد 1400/03/03 1400/03/03
83 مجازي مديريت زنجيره تآمين نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/03/03 1400/03/03
84 مكالمه بازرگاني (Intermediate) نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/03/02 1400/03/02
85 Pre IELTS - سطح 2 نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/03/02 1400/03/15
86 اكسل پيشرفته نام نوبت پنج توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/31 1400/02/31
87 ISO9001:2015 تشريح الزامات و مميزي داخلي استاندارد سيستم مديريت كيفيت نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/31 1400/02/31
88 مجازي اصول سرپرستي نام نوبت سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/02/31 1400/02/31
89 حسابداري شركتها نام نوبت هشتاد و شش مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/31 1400/02/31
90 آشنائي با استاندارد مديريت پروژه برمبناي PMBOK نام نوبت شصت و چهار توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/30 1400/02/30
91 توليد ناب نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/30 1400/02/30
92 بانكداري ديجيتال نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1400/02/30 1400/02/15
93 T.T.C Business نام نوبت دو زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/02/30 1400/02/30
94 مهارتهاي پيشرفته انگليسي براي مديران (Meeting/Presentation) نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/02/30 1400/02/30
95 مهندسي ارزش نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/30 1400/02/30
96 رفع تعهد ارزي صادرات وتامين مالي واردات در شرايط تحريم نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1400/02/30 1400/02/29
97 مجازي تدوين طرح كسب و كار (Business Plan) نام نوبت چهار بازرگاني و بازاريابي 1400/02/30 1400/02/30
98 جامع مديريت بازرگاني 1 نام نوبت هفت بازرگاني و بازاريابي 1400/02/30 1400/02/29
99 قانون كاروتامين اجتماعي نام نوبت هفتاد و پنج مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/02/30 1400/02/30
100 تهيه صورتهاي مالي ويادداشت هاي همراه نام نوبت شصت و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/30 1400/02/30
101 تجزيه و تحليل صورت هاي مالي با رويكرد مديريت مالي نام نوبت هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/29 1400/02/29
102 ISO45001:2018 تشريح الزامات و مميزي داخلي استاندارد ايمني و بهداشت شغلي نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/29 1400/02/29
103 سيستم هاي توزيع و خرده فروشي نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/29 1400/02/29
104 مجازي مهارتهاي رهبري نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/02/29 1400/02/29
105 مبارزه با پولشويي نام نوبت نوزده مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/29 1400/02/29
106 سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه با نرم افزار MSP نام نوبت صد و چهل و سه توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/28 1400/02/28
107 مجازي مديريت اسناد و بايگاني نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/02/28 1400/02/28
108 مجازي مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه نام نوبت سه توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/28 1400/02/28
109 آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي نام نوبت چهل و پنج بازرگاني و بازاريابي 1400/02/27 1400/02/27
110 اصول رفتار حرفه اي در كسب و كار و تجارت بين الملل نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1400/02/27 1400/02/26
111 مجازي مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماني نام نوبت سه مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/02/27 1400/02/27
112 كارگاه طراحي مدل كسب و كار نام نوبت پنج بازرگاني و بازاريابي 1400/02/26 1400/02/26
113 مديريت برند نام نوبت ده بازرگاني و بازاريابي 1400/02/26 1400/02/26
114 مجازي حسابداري ارزش منابع انساني نام نوبت چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/26 1400/02/26
115 آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي نام نوبت سي و هفت بازرگاني و بازاريابي 1400/02/25 1400/04/05
116 Pre IELTS - سطح 1 نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/02/25 1400/03/01
117 مجازي ارزيابي و مديريت عملكرد كاركنان نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/02/25 1400/02/25
118 تربيت رئيس حسابداري نام نوبت دو مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/25 1400/02/25
119 كارگاه آموزشي ثبت سفارش واردات كالا در سامانه جامع نام نوبت سيزده بازرگاني و بازاريابي 1400/02/25 1400/02/22
120 كارگاه نحوه تهيه اظهارنامه مالياتي نام نوبت چهل و هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/25 1400/02/25
121 مديريت فرآيند صادرات و واردات به زبان انگليسي نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/02/24 1400/03/28
122 كارگاه تهيه اظهارنامه ارزش افزوده و خريد وفروش فصلي نام نوبت چهل مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/22 1400/02/22
123 مديريت در عصر انقلاب صنعتي با محوريت صنايع خودرو و قطعه سازي نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/22 1400/02/22
124 صورتهاي مالي تلفيقي نام نوبت سي و هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/21 1400/02/21
125 مجازي طبقه بندي مشاغل نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/02/21 1400/02/21
126 تربيت حسابدار حرفه اي نام نوبت دو مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/21 1400/02/21
127 مجازي اكسل كاربردي نام نوبت پنج توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/21 1400/02/21
128 اصول حسابداري 2 نام نوبت صد و بيست و هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/21 1400/02/21
129 امور گمركي و ترخيص كالا نام نوبت سي و نه بازرگاني و بازاريابي 1400/02/19 1400/02/18
130 مهارت مذاكره به زبان انگليسي (پيشرفته) نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/02/19 1400/02/19
131 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد و پنجاه و سه مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/19 1400/02/19
132 زبان كسب و كار (ميانه 1) نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/02/18 1400/02/18
133 مجازي مديريت ارتباط با مشتري(CRM) نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1400/02/18 1400/02/18
134 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد و پنجاه و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/17 1400/02/17
135 7كليد طلايي براي افزايش قدرت تصور و ايده پردازي ويژه خانواده ها نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/02/17 1400/02/17
136 اصول حسابداري 2 نام نوبت صد و بيست و هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/17 1400/02/17
137 انبارداري نام نوبت هشت بازرگاني و بازاريابي 1400/02/16 1400/02/15
138 لينكدين در كسب و كار نام نوبت پنج بازرگاني و بازاريابي 1400/02/16 1400/02/15
139 پياده سازي هوش تجاري و داشبوردهاي مديريتي در اكسل نام نوبت هفت توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/16 1400/02/16
140 اكسل كاربردي نام نوبت بيست و سه توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/15 1400/02/15
141 مديريت در عصر انقلاب صنعتي با محوريت صنايع معدني نام نوبت يك توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/15 1400/02/15
142 مالي و حسابداري براي مديران - ويژه مديران غير مالي نام نوبت پنجاه و سه مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/13 1400/02/13
143 مديريت بازرگاني نام نوبت پنجاه و سه بازرگاني و بازاريابي 1400/02/12 1400/02/11
144 مجازي مديريت جامع بازرگاني 1 نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1400/02/12 1400/02/08
145 اصول حسابداري 2 نام نوبت صد و بيست و پنج مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/11 1400/02/11
146 آشنايي با 10 مهارت برتر سازمان بهداشت جهاني نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/02/11 1400/02/11
147 آشنايي با 10 مهارت برتر مورد نياز تا سال 2025 نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/02/11 1400/02/11
148 مجازي جذب و استخدام و شايسته گزيني نام نوبت يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/02/11 1400/02/11
149 حسابداري حقوق ودستمزد نام نوبت هفتاد مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/10 1400/02/10
150 خريد و سفارشات خارجي به زبان انگليسي نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/02/10 1400/02/10
151 اصول حسابداري 2 نام نوبت صد و بيست و چهار مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/10 1400/02/10
152 حسابداري مالياتي نام نوبت هفتاد و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/10 1400/02/10
153 مديريت ارتباط با مشتري(CRM ) نام نوبت سي و هفت بازرگاني و بازاريابي 1400/02/09 تکميل ظرفيت 1400/02/09
154 مجازي اصول و فنون مذاكرات تجاري نام نوبت سه بازرگاني و بازاريابي 1400/02/09 1400/02/08
155 خريدهاي صنعتي نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1400/02/09 1400/02/09
156 اصول حسابداري 2 نام نوبت صد و بيست و شش مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/09 1400/02/09
157 مجازي پياده سازي هوش تجاري و داشبوردهاي مديريتي در اكسل نام نوبت سه توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1400/02/08 1400/02/08
158 مجازي بازاريابي ديجيتال نام نوبت پنج بازرگاني و بازاريابي 1400/02/08 1400/02/07
159 مهارت مذاكره به زبان انگليسي (مقدماتي) نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/02/07 1400/02/07
160 اصول وفنون مذاكره نام نوبت هشتاد و نه بازرگاني و بازاريابي 1400/02/06 1400/02/01
161 مجازي مدل هاي كسب و‌كار بين المللي نام نوبت دو بازرگاني و بازاريابي 1400/02/06 1400/02/06
162 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد و پنجاه و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1400/02/06 1400/02/06
163 مديريت صادرات نام نوبت بيست و شش بازرگاني و بازاريابي 1400/02/05 1400/01/31
164 مجازي تصميم گيري ناب نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/02/05 1400/02/05
165 مجازي حل خلاق مساله نام نوبت دو مديريت، منابع انساني و سازمان 1400/02/04 1400/02/04
166 زبان كسب و كار (مقدماتي 1) نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/02/04 1400/02/04
167 مديريت مالي به زبان انگليسي نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/02/03 1400/02/03
168 زبان انگليسي حسابداري (پيشرفته) نام نوبت يك زبان انگليسي براي کسب و کار 1400/02/02 1400/02/02
169 تحقيقات بازار- مقدماتي نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1400/02/02 1400/02/07
170 مصاحبه ورودي دوره (MBA) يكساله نام نوبت پنج بازرگاني و بازاريابي 1399/12/20 1400/06/31